Contract de sponsorizare

CONTRACT DE SPONSORIZARE Nr.____/ ________________

 

 

………………………………………….. cu sediul in Bucureşti, …………………………………. ……………

………………………………………………………………………………………………………….avand

Persoana fizica(parinte,tutore participant) : CNP………………………………………. …..

Persoana juridica: CUI……………………………. …cont ………………………………………….. , deschis la ………………………………..,  reprezentata prin ………………………………… .….,.în calitate de SPONSOR ,

tel:……………………………………………….. e-mail………………………………………..

si

A.C.S.HAPPY STAR cu sediul in Bucuresti, ,Aleea Fetesti nr 5,bl.F3,sc.D,ap.44,sect.3 , avand CUI 30178876,

cont RO62BRDE441SV85019874410 , deschis la BRD-Auchan Titan, reprezentata prin Gogulescu Ioana, în calitate de BENEFICIAR,

tel 0724285795, email: starevolution@yahoo.com

 

OBIECTUL CONTRACTULUI

Prezentul contract consta in sponsorizarea cu ………………………………………….. pentru promovarea  copiilor in cadrul evenimentului  “ StaREvolution  Dance Festival” ce are ca scop descoperirea, promovarea si recunoasterea talentelor dansatorilor in orice etapa a evolutiei lor: debut, intermediar sau avansat si se adreseaza tuturor centrelor de dans, de stat si private, dansatorilor si participantilor individual sau in formatie/grup.

OBLIGATIILE PARTILOR

Obligatiile SPONSORULUI:

Sponsorul are obligatia de a :

 • selecta copiii care vor reprezenta institutia in cadrul festivalului,
 • pregati copiii si de a comunica beneficiarului programul artistic pe care il vor prezenta
 • completa formularul de inscriere
 • informa copiii din institutia pe care o reprezinta cu privire la scopul evenimentului
 • achita valoarea stipulata in prezentul contract , ca sponsorizare pana cel tarziu in data de 05.11.2017.
 • se prezenta impreuna cu copiii cu cel putin o ora inainte de intrarea pe scena si a se ocupa de pregatirea copiilor pentru a intra in spectacol ( in culise)
 • promova prin mijloace proprii festivalul StaREvolution

 

Obligatiile BENEFICIARULUI:

Beneficiarul are obligatia de a :

 • Promova si organiza in totalitate evenimentul
 • Intocmi si comunica programul artistic
 • Asigura personalul necesar pentru buna desfasurare a evenimentului
 • Comunica numele sponsorului pe canalele de mediatizare a festivalului
 • Asigura  diplome,medalii si cupe conform Regulamentului Festivalului.

 

MODALITATI DE PLATA

   Sponsorul se obliga sa achite suma convenita  in contract pana cel tarziu in data de 05.11.2017 in numerar la receptia unitatii conform articolului VII.Taxa de participare, din regulamentul festivalului StaREvolution.

 

 DURATA CONTRACTULUI

Prezentul contract isi produce efectele de la data semnarii acestuia si pana la indeplinirea obligatiilor asumate de catre parti.

 

  FORŢA MAJORĂ

Forta majora exonereaza de raspundere partile , in cazul neexercitarii partiale sau totale a obligatiilor asumate prin prezentul contract. Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil , aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa execute total sau partial obligatiile asumate.

Prezentul contract a fost semnat in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte

 

 

 

Sponsor,                                                                                                                                  Beneficiar,

A.C.S. Happy Star